PIAST SZCZECIN AKADEMIA SIATKÓWKI

Przygoda z piłką siatkową nie rozpoczyna się na światowych parkietach lecz ma swój początek w wieku szkolnym. Wierzymy, że wśród najmłodszych adeptów siatkówki oraz mini siatkówki kryją się talenty, które w przyszłości będą mogły rozbłysnąć na ligowych boiskach.

CELE AKADEMII

- nauczanie i doskonalenie nauki podstawowych elementów techniki indywidualnej,

- nauczanie i doskonalenie nauki podstawowych elementów taktyki,

- ponoszenie sprawności ogólnej i specjalnej,

- kształtowanie cech psychofizycznych.

ZADANIA AKADEMII

- zapewnienie sali gimnastycznej i sprzętu,

- prowadzenie zajęć dostosowanych do psychofizycznych możliwości dziecka,

- dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach,

- umożliwienie chętnym w przyszłości osiągnięcia bardzo dobrych wyników sportowych i uczestniczenia w zawodach i turniejach wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych,

- zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego i edukacyjnego,

- zapewnienie kształtowania charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym, jak i zespołowym.

METODY, FORMY I ŚRODKI AKADEMII

1. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem:

a) metod nauczania umiejętności sportowych tj.:

-słowne (wykłady, pogadanki, objaśnienia, zalecenia itp.),

-poglądowe (pokazy, filmy wideo, ryciny itp.), praktycznego działania (prób i błędów, syntetyczna, analityczna, kompleksowa, problemowa, zadaniowa, od całości poprzez szczegół do całości, kontrastów itp.),

- ideomotorycznych tj. myślowo-wyobrażeniowe (ćwiczenia wyobraźni, czucia przestrzeni). Przy wyborze określonej metody do wybranego zadania prowadzący uwzględniać będzie charakter ruchu do wykonania, percepcję i uzdolnienia ćwiczących oraz wymagany efekt ćwiczenia.

b) metod kształtowania sprawności fizycznej i ogólnej tj.: ciągle, przerywane, kontrolne i startowe.

2. Kształtowanie sprawności ogólnej i ukierunkowanej prowadzone będzie w formie ścisłej, zadaniowej i zabawowej, fragmentów gry uproszczonej i właściwej. Podczas zajęć zostaną wykorzystane przybory typowe i nietypowe, wielofunkcyjne przyrządy typowe i nietypowe, środki dydaktyczne niezbędne do przekazu informacji, urządzenia stałe typowe i nietypowe, plansze fotogramy, filmy, podręczniki.