PIAST SZCZECIN AKADEMIA SIATKÓWKI

Przygoda z piłką siatkową nie rozpoczyna się na światowych parkietach lecz ma swój początek w wieku szkolnym. Wierzymy, że wśród najmłodszych adeptów siatkówki oraz mini siatkówki kryją się talenty, które w przyszłości będą mogły rozbłysnąć na ligowych boiskach.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „PIAST” Szczecin, ul. E.Plater 80/5, 71-632 Szczecin wpisane do rejestru stowarzyszeń, prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin.

2. Miejski Klub Sportowy „PIAST” Szczecin nie powołuje inspektora danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem http://www.piastszczecin.pl/index.php/kontakt

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów koniecznych dla realizacji w/w celów, oraz uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu oraz odpowiadających temu celowi prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji działań statutowych. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wstąpienia do Stowarzyszenia bądź brania udziału w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Klubem Sportowym „PIAST” Szczecin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miejski Klubu Sportowy „PIAST” Szczecin np. firmy księgowe, transportowe, agencje ubezpieczeniowe,  biura podróży, hotele i inne obiekty świadczące usługi noclegowe, i inne,

5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Miejskiego Klubu Sportowego „PIAST” będą przetwarzane do czasu, aż Pan/Pani nie zgłosi sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu wskazanym w pkt 6, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Jeśli umowa zawarta między Administratorem a podmiotem w celu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu wskazanym w pkt 6 wskazywać będzie dłuższy niż 6-cio letni okres przetwarzania danych osobowych po zakończeniu pierwotnego celu przetwarzania, zastosowanie ma okres wskazany we wspomnianej umowie.

7. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO), do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z aktualną ofertą oraz do udziału w organizowanych przez nas letnich półkoloniach.

- Opieka od 7:30 do 16:30

- Drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, woda

- Bilety wstępu na atrakcje

- Ubezpieczenie NW

A

Do pobrania:

Karta kwalifikacyjna na półkolonie

.

Aby dokonać rezerwacji miejsca prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 100 zł. Pozostałą kwotę prosimy uregulować najpóźniej do pierwszego dnia turnusu, w którym uczestniczy dziecko.

Numer konta: MKS Piast Szczecin - 92 1240 3969 1111 0010 9546 6096

Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres poczty e-mail: mkspiastszczecin[at]gmail.com

Cena: 580 zł  (550 zł przy 2 turnusach lub przy rodzeństwie).

Półkolonie są pod nadzorem Kuratorium Oświaty i według zaleceń MZ, MEN, GIS.

 

lato2022

CELE AKADEMII

- nauczanie i doskonalenie nauki podstawowych elementów techniki indywidualnej,

- nauczanie i doskonalenie nauki podstawowych elementów taktyki,

- ponoszenie sprawności ogólnej i specjalnej,

- kształtowanie cech psychofizycznych.

ZADANIA AKADEMII

- zapewnienie sali gimnastycznej i sprzętu,

- prowadzenie zajęć dostosowanych do psychofizycznych możliwości dziecka,

- dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach,

- umożliwienie chętnym w przyszłości osiągnięcia bardzo dobrych wyników sportowych i uczestniczenia w zawodach i turniejach wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych,

- zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego i edukacyjnego,

- zapewnienie kształtowania charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym, jak i zespołowym.

METODY, FORMY I ŚRODKI AKADEMII

1. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem:

a) metod nauczania umiejętności sportowych tj.:

-słowne (wykłady, pogadanki, objaśnienia, zalecenia itp.),

-poglądowe (pokazy, filmy wideo, ryciny itp.), praktycznego działania (prób i błędów, syntetyczna, analityczna, kompleksowa, problemowa, zadaniowa, od całości poprzez szczegół do całości, kontrastów itp.),

- ideomotorycznych tj. myślowo-wyobrażeniowe (ćwiczenia wyobraźni, czucia przestrzeni). Przy wyborze określonej metody do wybranego zadania prowadzący uwzględniać będzie charakter ruchu do wykonania, percepcję i uzdolnienia ćwiczących oraz wymagany efekt ćwiczenia.

b) metod kształtowania sprawności fizycznej i ogólnej tj.: ciągle, przerywane, kontrolne i startowe.

2. Kształtowanie sprawności ogólnej i ukierunkowanej prowadzone będzie w formie ścisłej, zadaniowej i zabawowej, fragmentów gry uproszczonej i właściwej. Podczas zajęć zostaną wykorzystane przybory typowe i nietypowe, wielofunkcyjne przyrządy typowe i nietypowe, środki dydaktyczne niezbędne do przekazu informacji, urządzenia stałe typowe i nietypowe, plansze fotogramy, filmy, podręczniki.

ROCZNIK 2011

Centrum Aktywności Lokalnej "Nasze Warszewo" ul. Szczecińska 12 (Warszewo)

poniedziałek i środa 16.30-17.30 

trener - Tomasz Kławsiuć

ZS nr 2 ul. Portowa 21 (Dąbie)

poniedziałek godz. 17.00-18.00  

trener -  Honorata Grabek 

SP 1 al. Piastów 6 (Centrum)

środa godz. 17.00-18.00  

trener - Dariusz Pilch

SP 69 ul. Zamoyskiego 2 (Niebuszewo)

czwartek godz. 17.00-18.00 

trener   

Dariusz Pilch

SP 65 ul. Młodzieży Polskiej 9 (Zdroje) 

piątek godz. 16.00-17.00

trener 

Dariusz Pilch

ROCZNIK 2010

Centrum Aktywności Lokalnej "Nasze Warszewo" ul. Szczecińska 12 (Warszewo)

poniedziałek i środa 17.30-18.30

trener 

Tomasz Kławsiuć    

ZS nr 2 ul. Portowa 21 (Dąbie)

poniedziałek godz. 18.00-19.00

trener

Honorata Grabek  

LO 18 ul. Hoża 3 (Warszewo/Żelechowa) 

wtorek i czwartek godz. 17.00-18.00

trener

Natalia Gierżot 

SP 1 al. Piastów 6 (Centrum)

środa godz. 18.00-19.00

trener

Dariusz Pilch

SP 69 ul. Zamoyskiego 2 (Niebuszewo)

czwartek godz. 18.00-19.00  

trener 

Dariusz Pilch

SP 51 ul. Mikołajczyka 20 (Gumieńce/Świerczewo) 

wtorek i czwartek 17.00-18.00

trener  

Tomasz Kławsiuć 

SP 65 ul. Młodzieży Polskiej 9 (Zdroje) 

środa godz. 18.00-19.00 

trener  

Honorata Grabek

piątek godz. 17.00-18.00

trener  

Dariusz Pilch

ROCZNIK 2009 

Centrum Aktywności Lokalnej "Nasze Warszewo" ul. Szczecińska 12 (Warszewo)

poniedziałek i środa 17.30-18.30 

trener 

Tomasz Kławsiuć   

ZS nr 2 ul. Portowa 21 (Dąbie)

poniedziałek godz. 18.00-19.00

trener

Honorata Grabek 

LO 18 ul. Hoża 3 (Warszewo/Żelechowa) 

wtorek i czwartek godz. 17.00-18.00

trener

Natalia Gierżot 

SP 1 al. Piastów 6 (Centrum)

środa godz. 18.00-19.00  

trener

Dariusz Pilch

SP 69 ul. Zamoyskiego 2 (Niebuszewo)

czwartek godz. 18.00-19.00 

trener 

Dariusz Pilch

SP 51 ul. Mikołajczyka 20 (Gumieńce/Świerczewo)

wtorek i czwartek 17.00-18.00

trener   

Tomasz Kławsiuć 

SP 65 ul. Młodzieży Polskiej 9 (Zdroje) 

środa godz. 18.00-19.00 i piątek godz. 17.00-18.00

trener   

Tomasz Kławsiuć   

ROCZNIK 2008 

Centrum Aktywności Lokalnej "Nasze Warszewo" ul. Szczecińska 12 (Warszewo)

poniedziałek i środa 17.30-18.30 

trener 

Tomasz Kławsiuć     

ZS nr 2 ul. Portowa 21 (Dąbie)

poniedziałek godz. 18.00-19.00

trener

Honorata Grabek 

LO 18 ul. Hoża 3 (Warszewo/Żelechowa)

wtorek i czwartek godz. 17.00-18.00 lub

wtorek i czwartek godz. 18.00-19.00

trener

Natalia Gierżot 

SP 1 al. Piastów 6 (Centrum)

środa godz. 18.00-19.00  

trener 

Dariusz Pilch

SP 69 ul. Zamoyskiego 2 (Niebuszewo)

czwartek godz. 18.00-19.00  

trener 

Dariusz Pilch

SP 51 ul. Mikołajczyka 20 (Gumieńce/Świerczewo)

wtorek i czwartek godz. 17.00-18.00 lub

wtorek i czwartek godz. 18.00-19.00

trener 

Tomasz Kławsiuć     

SP 65 ul. Młodzieży Polskiej 9 (Zdroje)  

środa godz. 18.00-19.00 lub

środa godz. 19.00-20.00

trener  

Honorata Grabek

piątek godz. 17.00-18.00 lub

piątek godz. 18.00-19.00

trener 

Dariusz Pilch

ROCZNIK 2007 

Centrum Aktywności Lokalnej "Nasze Warszewo" ul. Szczecińska 12 (Warszewo)

poniedziałek i środa 17.30-18.30 

trener 

Tomasz Kławsiuć     

ZS nr 2 ul. Portowa 21 (Dąbie)

poniedziałek godz. 18.00-19.00

trener

Honorata Grabek 

LO 18 ul. Hoża 3 (Warszewo/Żelechowa)

wtorek i czwartek godz. 17.00-18.00 lub

wtorek i czwartek godz. 18.00-19.00

trener

Natalia Gierżot

SP 1 al. Piastów 6 (Centrum)

środa godz. 18.00-19.00  

trener 

Dariusz Pilch

SP 69 ul. Zamoyskiego 2 (Niebuszewo)

czwartek godz. 18.00-19.00 

trener 

Dariusz Pilch

SP 51 ul. Mikołajczyka 20 (Gumieńce/Świerczewo)

wtorek i czwartek godz. 17.00-18.00 lub

wtorek i czwartek godz. 18.00-19.00

trener 

Tomasz Kławsiuć    

SP 65 ul. Młodzieży Polskiej 9 (Zdroje)  

środa godz. 18.00-19.00 lub

środa godz. 19.00-20.00

trener  

Honorata Grabek

piątek godz. 17.00-18.00 lub

piątek godz. 18.00-19.00

trener  

Dariusz Pilch

ROCZNIK 2006/05 

LO 18 ul. Hoża 3 (Warszewo/Żelechowa)

wtorek i czwartek     godz. 18.00-19.00 lub

poniedziałek i środa godz. 18.00-19.00

trener

Natalia Gierżot 

SP 51 ul. Mikołajczyka 20 (Gumieńce/Świerczewo)

wtorek i czwartek godz. 18.00-19.00 

 

trener 

Tomasz Kławsiuć    

SP 65 ul. Młodzieży Polskiej 9 (Zdroje)  

środa godz. 18.00-19.00 lub

środa godz. 19.00-20.00

trener  

Honorata Grabek

piątek godz. 17.00-18.00 lub

piątek godz. 18.00-19.00

trener  

Dariusz Pilch

ROCZNIK 2004/03

LO 18 ul. Hoża 3 (Warszewo/Żelechowa)

poniedziałek i środa  godz. 18.00-19.00

trener

Natalia Gierżot    

Zapraszamy do wyboru ośrodka treningowego, w którym Państwa dziecko będzie uczęszczać na zajęcia.

Szczegóły techniczne: 

Zajęcia odbywają się w ośrodkach treningowych, a w zależności od pogody także na świeżym powietrzu na przynależnych obiektach sportowych albo   na kompleksie boisk do siatkówki plażowej. 

Czas trwania zajęć – 60 minut. Program zajęć dobrany i zróżnicowany jest do odpowiedniej grupy wiekowej wychowanków.

ABC RODZICA 

Prosimy aby dziecko zjadło posiłek najpóźniej 60 min przed zajęciami, aby dziecko nie uczestniczyło w treningu z pełnym żołądkiem co może skutkować złym samopoczuciem i wymiotami.

Dziewczynki muszą mieć związane włosy i ściągniętą biżuterię (długie kolczyki, łańcuszki etc.)

Każde dziecko przynosi swoją wodę do picia. Prosimy o zwrócenie uwagi na to aby napoje nie były gazowane.

ZAPISY DO NASZEJ AKADEMII TRWAJĄ PRZEZ CAŁY ROK !!!

więcej informacji tel. 883 259 557