PIAST SZCZECIN AKADEMIA SIATKÓWKI

Przygoda z piłką siatkową nie rozpoczyna się na światowych parkietach lecz ma swój początek w wieku szkolnym. Wierzymy, że wśród najmłodszych adeptów siatkówki oraz mini siatkówki kryją się talenty, które w przyszłości będą mogły rozbłysnąć na ligowych boiskach.

KARTA INFORMACYJNA

 

dane osobowe dziecka

 

imię i nazwisko   .......................................................................................wzrost................................

 

data i miejsce urodzenia dziecka………………………………………….........………………………................

 

adres zamieszkania…………………………………………………………….........………………………....…….

 

kod pocztowy .................................................miejscowość……………………………......…………..……..

 

dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego

 

imię i nazwisko…………………………………………………….……………………………...........………………

 

adres zamieszkania………………………………………………………………………………..........……………..

 

kod pocztowy…………………………………  miejscowość........................................................................

 

telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………..........………….…

 

adres mailowy........................................................................................................................................

 

dane osób upoważnionych do odbioru dziecka z półkolonii (nie wpisywać rodziców)

 

imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………...........………

 

seria i numer dowodu osobistego…………………………………………………………………………............…...

 

imię i nazwisko……………………………………………………………………………………...........………………

 

seria i numer dowodu osobistego…………………………………………………………………............……………

 

Zgłaszam udział mojego dziecka w półkoloniach w terminie

 

25.06-29.06    02.7-06.07     09.07-13.07     16.07-20.07       23.07-27.07        30.07-03.08

 

Informacje o stanie zdrowia dziecka

 

Czy dziecko może uczestniczyć we wszystkich zajęcia sportowych?

 

TAK     NIE  

 

W jakich nie może?..................................................................................................................................

 

Czy dziecko jest alergikiem?

 

TAK    NIE 

 

Jeśli tak, to na co jest uczulone?..............................................................................................................

 

Czy dziecko regularnie przyjmuje leki?

 

TAK     NIE   

 

Jeśli tak, to jakie?...................................................................................................................................

 

Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przyjmowania posiłków przez dziecko?

 

TAK      NIE   

 

Jeśli tak, to jakie? ……………………………………………………………………………………..........................

 

 Inne uwagi Rodzica / Opiekuna (dotyczące zdrowia/zachowania dziecka)

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Stwierdzam, iż podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w

zapewnieniu mu właściwej opieki.

 


Oświadczenie do umów i deklaracji


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy „PIAST” Szczecin, ul. E.Plater 80/5, 71-632 Szczecin wpisane do rejestru stowarzyszeń, prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin.

2. Miejski Klub Sportowy „PIAST”  Szczecin nie powołuje inspektora danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem http://www.piastszczecin.pl/index.php/kontakt
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów koniecznych dla realizacji w/w celów, oraz uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu oraz odpowiadających temu celowi prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO dostępna pod adresem: www.piastszczecin.pl/rodo

Ja niżej podpisany oświadczam, iż zapoznałem/-am się z klauzula informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, w zakresie wskazanym powyżej.

   
    ……………………………………………………………….
          (data i podpis rodzica/opiekuna)


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji klubu środkami komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, media społecznościowe ), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

    ……………………………………………………………….
          (data i podpis rodzica/opiekuna)

Wyrażam zgodę do wykorzystania wizerunku podopiecznego utrwalonego na zdjęciach lub materiałach wideo podczas uczestnictwa w zajęciach sportowych do celów marketingowych, promocyjnych i informacyjnych przez klub, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)


    ……………………………………………………………….
          (data i podpis rodzica/opiekuna)

Wspierają nas:

agencja reklamowa w Toruniu varta  varta varta gragon event hiper glazur

ortofach labija

mkb