PIAST SZCZECIN AKADEMIA SIATKÓWKI

Przygoda z piłką siatkową nie rozpoczyna się na światowych parkietach lecz ma swój początek w wieku szkolnym. Wierzymy, że wśród najmłodszych adeptów siatkówki oraz mini siatkówki kryją się talenty, które w przyszłości będą mogły rozbłysnąć na ligowych boiskach.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Miejskiego Klubu Sportowego Piast Szczecin

 

Zajęcia ruchowe z elementami piłki siatkowej odbywają się na obiektach znajdujących się w Szczecinie.

Podopieczny uczestniczy w zajęciach pod nadzorem wykwalifikowanej kadry .

Podopieczny ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach w stroju sportowym, rekomendowanym przez klub opatrzonym jego logo.

Osoby uczestniczące w zajęciach są podzielone na grupy szkoleniowe, podział grup jest związany z wiekiem podopiecznych oraz ich umiejętnościami.

Zajęcia odbywają się w okresie od września do czerwca, dwa razy  w tygodniu lub raz w tygodniu po 60 minut, o ustalonej godzinie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresów, w  których nie pracują szkoły.

Zasady płatności

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej określona jest uchwałą zarządu.

W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa opłata członkowska jest niższa o 10 zł (sł. dziesięć złotych)

Składka członkowska płatna jest z góry za miesiąc,  przelewem na konto do 5 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy klubu Bank Pekao 83 1240 3969 1111 0010 7550 1621

Wpłata powinna zawierać w tytule imię i nazwisko podopiecznego, miesiąc oraz adres hali, w której odbywają się zajęcia.

Brak opłaty członkowskiej w terminie uprawnia klub do niedopuszczenia podopiecznego do zajęć do czasu jej uregulowania.

Oświadczenie o stanie zdrowia

Niniejszym oświadczam, że zdrowie podopiecznego umożliwia mu uczestnictwo w zajęciach będących przedmiotem niniejszego regulaminu.

Opiekun prawny zobowiązany jest do kontroli stanu zdrowia podopiecznego przez lekarza w celu weryfikacji oświadczenia złożonego powyżej oraz dokonywania sprawdzeń kontrolnych stanu zdrowia podopiecznego raz na 6 miesięcy.

Oświadczam również, że jestem świadom ryzyka jakie wiąże się z uprawianiem tej dyscypliny sportu oraz, że dziecko uczestniczy w zajęciach tylko i wyłącznie na moją odpowiedzialność.

Postanowienia dodatkowe

Wszelkie informacje dotyczące zajęć i ich organizacji zamieszczane są na stronie internetowej klubu (www.piastszczecin.pl)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji klubu środkami komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, media społecznościowe ), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez klub zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz do wykorzystania wizerunku podopiecznego utrwalonego na zdjęciach lub materiałach wideo podczas uczestnictwa w zajęciach sportowych do celów marketingowych, promocyjnych i informacyjnych przez klub.

Podpisanie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie regulaminu odpowiadają ich opiekunowie prawni.

 

Wspierają nas:

agencja reklamowa w Toruniu varta  varta varta gragon event hiper glazur

ortofach labija

mkb